pátek 30. června 2017

pondělí 19. června 2017

Branný den v pátek

DOV Ostrava

DOV Ostrava.                                                    
Sraz: 21.6.2017(středa) 7:20 hodin před školou. Odjezd 7:30 hodin.                             
Návrat: 13:30hodin ke škole.                           
Vezmi si : svačinu, pití, přezůvky a kapesné.

středa 14. června 2017

Český jazyk

Opakujeme číslovky, přídavná jména a zájmena.
Jazykový rozbor.

Páteční akce

HW - WB - p.56 ex.1 end p.57 ex.3
New grammar:
Present continuous

Jak utvořit větu v přítomném průběhovém čase:

- oznamovací, kladná
+ pomocné sloveso být ve tvaru am, is 
nebo are
významové sloveso v základním tvaru + koncovka - ingPříklad:
I'm going to school. (Jdu do školy.)

- oznamovací, záporná
podmět 
+ pomocné sloveso být ve tvaru am, is
 nebo are
NOT 
významové sloveso v základním tvaru + koncovka - ing


Příklad:
I'm not going to school. (Nejdu do školy.)

pondělí 5. června 2017

Anglický jazyk


1.vzorová písemka z AJ - závěrečná.

Doplň tvary slovesa být:
 She ____ my mother. You _____ a boy. He ____ at school. We ____ friends. Tom
____ good at History . The hippo ____ dangerous. We ____ in the library. I ____ a
pupil. How ____ you? What ____ his name? How old ____ they ? Sarah and Jane
____ at home.

2. Doplň tvary slovesa mít:
He ________ two sisters. She ________ one brother. I________ a new book. Who
_______ a pet ? Ben ________ a new computer . We ________ a big problem.
________ you _____ any homework ? Yes, I ________. I _______ some milk .We
________ a new house. I ________ a big family.

3. Přepiš věty v záporu:
He is hungry.
I have got many friends.
She's in the cafe.
My parents are in the restaurant.

We are Tersty .
5. Přelož:
já nejsem ona má
oni jsou vy nemáte
my jsme já nemám
on je oni mají
6. Přelož a přepiš čas plnými tvary (použij o’clock, a quarter/ a half, past/to )
Je 1,15.
Je 12 hodin.
Je 5, 30.
Je 10, 45.
7. Doplň řadu :
…....................... Monday …....................... …........................... Thursday
….......................... ……………………….
8.Doplň řadu:
April …....................... …........................ …................................ …………
September …................................... …................................
….................................. …............................. ….................... ................ …
9.Odpověz na otázky:
What’s the weather like today here ?
……………………………………………………………………..
What do you like doing in your free time?
……………………………………………………………………..
How do you go to school?
……………………………………………………………………..
What time do you go to bed ?
……………………………………………………………………….
What are you wearing today ?
……………………………………………………………………….
10. Spoj správně věty:
On Sundays I play                      my favourite game show.
On Thursdays I watch                an English lesson.
On Fridays I have                       my homework.
On Wednesdays I do                   squash.

There’s                                      a cinema in the church.
There isn’t                                 many teachers at school.
There are                                   a metro next to the library.
There aren’t                               any dogs in the shop.

11. Napiš: Write something about your family. How many brother or sister have
you got?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….2.Vzorová písemka AJ závěrečná

1. Doplň tvary slovesa být:
John ____ my brother. You _____ a girl. She ____ at school. Tom and Ben ____
friends. I ____ good at Math. The lion ____ dangerous. He ____ in the library. You
____ pupils. How ____ you? What ____ her name? How old ____s he? They ____ at
home.
2. Doplň tvary slovesa mít:
I ________ two sisters. You ________ one brother. He ________ a new book. Who
_______ a dog? Ben ________ a new bike. He ________ some biscuits. ________
you _____ any chocolate ? Yes, I ________. They _______ some apples.My grandma
________ a new house. We ________ a big family.
3. Přepiš zkrácenými tvary:
she has got she is not
you have got you are
I have not got I am not
he has not got they are not
you have got he is
4. Přepiš věty v záporu:
I am happy.
You have got many brothers.
She's at school.
He 's in the library.
We are hungry.
5. Přelož:
já nejsem ona má
on není vy máte
vy nejste já nemám
on je oni mají
6. Přelož a přepiš čas plnými tvary (použij o’clock, a quarter/ a half, past/to )
Je 3, 15.
Je 11 hodin.
Je 9, 30.
Je 6, 45.
7. Doplň řadu :
…....................... Tuesday …....................... …........................... Friday
….......................... ……………………….
8.Doplň řadu:
April …....................... …........................ …................................ August
…........................ …................................... …................................
….................................. January …............................. …....................................
9.Odpověz na otázky:
What’s your favorite sport?
……………………………………………………………………..
What do you like doing?
……………………………………………………………………..
How many children are there in your class?
……………………………………………………………………..
What animal is bigger than the lion ?
……………………………………………………………………….
What do you have for lunch ?
……………………………………………………………………….
10. Spoj správně věty:
On Saturdays I play my favourite animal programme.
On Fridays I watch an English lesson.
On Thursdays I have judo .
On Mondays I do basketball.
There’s any cartoon on TV today.
There isn’t some big shops in the shopping centre.
There are a bus next to the cinema.
There aren’t any children in the restaurant.
11. Napiš : What are you wearing today?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….